Krizový zákon

Krizový zákon
Zákon o krizovém řízení a změně některých zákonů
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 240/2000 Sb.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 28. června 2000
Platnost 9. srpna 2000
Účinnost 1. ledna 2001
Oblast úpravy
správní právo, ústavní právo

Krizový zákon, plným názvem zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), je zákon platný v České republice od 1. ledna 2001. Je jedním z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů.[1] Zákon byl poprvé v širším měřítku uplatněn při řešení mimořádných situací, které vznikly v souvislosti s povodněmi v roce 2002.

Obsah zákona

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností.[1] Krizový zákon také zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje určování a ochranu evropské kritické infrastruktury.[1]

Zákon vymezuje základní instrumenty, kterými má být dosaženo účelu této právní regulace. Hlavními právními nástroji, je stanovení povinností ministerstvům a jiným správním úřadům, právnickým a fyzickým osobám na tomto úseku státní správy, ale i vymezení postavení, působnosti a pravomocí orgánů státní správy a samosprávy při přípravě na krizové situace a při jejich řešení.[1][2]

Krizovým zákonem lze omezit práva a svobody občanů zaručené Listinou základních práv a svobod na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.[1] Listina základních práv a svobod umožňuje ve zvláštních případech například omezení vlastnického práva, avšak za náhradu. Zákon řeší v tomto smyslu poskytnutí peněžní náhrady v míře omezení vlastnického práva podle zvláštních předpisů, obdobně lze požadovat náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními podle právních předpisů a náhradu za újmu na zdraví obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů.[1]

Související předpisy

Zákon vychází z článku 3 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, podle něhož bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky.[2]

Prováděcími předpisy krizového zákona jsou vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí krizový zákon, vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2001 Sb.[1] a dále cca 75 nařízení nebo usnesení vlády, z toho 70 je z roku 2020.[3] Poslední změny a novelizace krizového zákona z roku 2021 mají souvislost s pandemií covidu-19 na území České republiky.[1]

Přehled základní legislativy upravující oblast krizového řízení

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky;
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky;
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů;
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky;
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky;
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon);
 • Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému;
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva;
 • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
 • Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí krizový zákon – hovoří o plánech krizové připravenosti určených škol
 • Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Opatření v ČR vycházející z krizového zákona v souvislosti s pandemií SARS COV-19

Související opatření[4]

 • Zákaz koncertů, představení v divadlech atd.
 • Zákaz konání poutí a podobných tradičních akcí
 • Omezení práva pokojně se shromažďovat,
 • Nařízení a pravidla trhů
 • Omezení provozu základních škol
 • Omezení provozu středních škol
 • Omezení provozu vysokých škol
 • Omezení provozu vysokoškolských kolejí
 • Omezení provozu školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát)
 • Omezení provozu středisek volného času, školních klubů a školních družin
 • Zákaz škol v přírodě a školních výletů
 • Omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol
 • Zákaz konání veletrhů a hospodářských výstav
 • Podmínky přítomnosti třetích osob při porodu
 • Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních
 • Omezení návštěv v zařízeních sociální péče
 • Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence
 • Omezení návštěv zoologických a botanických zahrad
 • Zákaz využívání sportovišť
 • Omezení konání zkoušek
 • Nařízení pro provozovatele obchodů a provozoven služeb
 • Zákaz provozování stravovacích služeb
 • Zákaz provozu a používání umělých koupališť a wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.
 • Zákaz návštěv hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií
 • Omezení provozu knihoven
 • Zákaz návštěv a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor

Odkazy

Reference

 1. a b c d e f g Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). [cit. 2020-11-12]. Dostupné online.
 2. a b VANÍČEK, Jiří; VODEHNAL, Ondřej. Krizový zákon: komentář. 1.. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 335 s. ISBN 978-80-7552-787-5. 
 3. Předpis 240/2000 Sb. [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit. 2020-11-12]. Dostupné online. 
 4. https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/nouzovy-stav

Související články

Literatura

 • VANÍČEK, Jiří; VODEHNAL, Ondřej. Krizový zákon : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 335 s. ISBN 978-80-7552-787-5. 

Externí odkazy

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.